Praktisk info A-Z

Afgangseksamen – bestå krav
Efter 9. klassetrin indstilles eleverne til Folkeskolens afgangsprøve. Det er obligatorisk at gå til prøve. Fra skoleåret 2017/2018 har ministeriet indført folkeskolens afgangseksamen med tilhørende bestå krav. For at bestå Folkeskolens afgangseksamen skal eleven have opnået mindst 2,0 i gennemsnit i de obligatoriske 9. klasseprøver.

Elever der har opnået et gennemsnit på 2,0 eller derover ved folkeskolens 7 obligatoriske prøver, får udstedt et eksamensbevis. Elever, der ikke består folkeskolens afgangseksamen, får udstedt et 9. kl. bevis. Elever, der ikke opfylder bestå kravet i 9. klasse, vil kunne aflægge de bundene prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse, og dermed opfylde bestå kravet, og få udstedt bevis for folkeskolens afgangseksamen.

Aflevering af elever
Vi opfordrer til at skolens elever selv fragter sig til og fra skole. Hvis børnene undtagelsesvis køres i skole, henstiller vi til at I komme i god tid. Se også side om trafik

Alkohol/narkotiske stoffer
Det er forbudt at indtage alle former for alkohol og narkotiske stoffer på skolens område både ude og inde. Møder elever i påvirket tilstand bortvises de, og der tages kontakt til forældre og SSP.

Brugerbetaling
Der kan i relation til fællesarrangementer og i forbindelse med ekskursioner og lejrskoleophold opkræves et mindre beløb til fortæring. Derudover forekommer brugerbetaling ikke.

Blå Mandag
På Espergærde Skole gives ikke fri på Blå Mandag. Skolens indstilling er at religion er en privat sag, der ikke har noget med skolen at gøre

Bøger
Bøger, computere og andre undervisningsmaterialer er skolens ejendom. Det forventes at eleverne behandler de undervisningsmaterialer og det udstyr, skolens stiller til rådighed, ordentligt. Der må kun skrives i engangsmaterialer, der er beregnet til at skrive i. Den enkelte elev er ansvarlig for de udleverede materialer, og skolen vil kræve dem erstattet, hvis de bliver væk eller beskadiges.

Børnehaveklassen
Er et obligatorisk førskoletilbud. Der er læringsmål for eleverne i børnehaveklasserne. Der er især fokus på den forberedende læseindlæring og de sociale og personlige kompetencer, der sikre en god skolegang. Der arbejdes også meget bevidst med elevernes trivsel og skabe et godt sammenhold.

Cyklistprøve
Cyklistprøver i trafikken afvikles i 6. klasse i samarbejde med Nordsjællands Politi. Den indeholder både en teoretisk og en praktisk del.

Ekskursioner
Ekskursioner er en naturlig del af mange undervisningsforløb. Ekskursioner vil som oftest også tjene et socialt og dannelsesmæssigt formål. I forbindelse med cykelekskursioner skal eleverne have cykelhjelm på.

Elevråd

Erhvervspraktik
Eleverne på 8. årgang er i erhvervspraktik i 1 uge. Det er eleverne og deres forældre, der skaffer praktikpladserne, og det har vist sig at være en god oplevelse for eleverne at opleve andre forældres arbejdsplads. Se mere under UU-Øresund

Erstatningspligt
Eleverne er erstatningspligtige, hvis de ødelægger skolens eller andres ejendom. Se også under forsikringer.

Ferie
Kommunen udarbejder en ferieplan fælles for alle kommunens skoler. Planen kan ses her

Flytning
Flytning og udmeldelse meddeles skolens kontor. Ændring af telefonnumre bedes ligeledes meddelt kontoret.

Forsikring

Forventninger

Forældre Intra

Forældremøder
Årgangens lærere indbyder som udgangspunkt to gange om året forældrene til forældremøde. Konktaktforældrene indgår i planlægningen af disse møder.

Frikvarter
Skolens undervisning er opdelt i moduler (2 lektioner), og eleverne får en pause efter hver af disse moduler. Se ringetider her

Fritagelse fra undervisningen
Skal eleven fritages fra undervisning skal det ske ved skriftlig anmodning med begrundelse fra forældrene.

  • Op til 1 modul gives af faglæreren
  • Op til 2 dage gives af klasselæreren
  • Over 2 dage gives af skolelederen. Læs mere her

Idræt
Af pædagogiske og hygiejniske grunde forventer skolen:

  • At eleverne har idrætstøj med til brug for idrætstimerne
  • At eleverne har varmt idrætstøj med når undervisningen foregår udendørs.
  • At eleverne bader efter idrætstimerne.

Fritagelse fra idræt og bad kan ske ved meddelelse til idrætslæren på intra. Forældrene opfordres til at sørge for, at eleverne husker idrætstøj og håndklæde.

Indskrivning
I november måned er der indskrivning til børnehaveklasserne.Alle forældre med børn i den aktuelle aldersgruppe modtager e-brev fra Helsingør Kommune om indskrivningen.

I november måned afholder skolen et orienteringsmøde forud for indskrivningen. Invitationen foregår via e-brev og annonce i lokalavisen.

IT

Karakterer
Skolen giver karakter som en del af evalueringen af den enkelte elevs udbytte på 7., 8. og 9.

Kontaktbog
Kommunikation mellem skole og hjem foregår elektronisk via ForældreIntra.

Lejrskoler
er en del af undervisningen og det er derfor obligatorisk for eleverne at deltage. Lejrskolen betales af skolen, dog opkræves der et beløb for kost.

Lokaleudlån
Det er muligt at låne lokaler på skolen i forbindelse med afholdelse af sociale arrangementer, der vedrører jeres børns skolegang. Såfremt man ønsker at låne lokale, skal man henvende sig til skolens pedel

Læseindsats

Mælkeordning
Der er ikke mælkeordning på Espergærde Skole

Oprydning
Det er ikke kun rengøringspersonalet, der sørger for rengøringen. Lærere og elever har et medansvar for, at der ser pænt ud.

Rygning
Rygning er forbudt på skolens område både ude og inde.

Skolefoto

Espergærde Skole har samarbejde med en fotograf om fotografering af klasserne og de enkelte elever ved skoleårets start

Skole-hjemsamarbejde

Svømmeundervisning
I Helsingør Kommune er den traditionelle Svømmeundervisning omlagt til H2O Camp, der et 2 x 1 uges intensivt læringsforløb. Alle 3 klasser skal inden sommerferien  en uge på camp og igen en uge, når de er startet i 4. klasse. På H2O Camp er der fokus på krop og motion, svømning, livredning, bade- og strandsikkerhed og førstehjælp. Læs mere her

Ungdommens uddannelsesvejledning

© Espergærde skole