Referat skolebestyrelsen 26. september 2017

Nyheder fra de 4 skolerKommentarer lukket til Referat skolebestyrelsen 26. september 2017

Skolebestyrelsen på Espergærde Skole

Møde den d. 26.9.2017 kl. 19.00 – 21.00 på Grydemoseskolen – Blad nr. 034

 

Skoleåret 2017-2018

 

Deltagere:   Søren Junker (f), Ulrik Larsen (f), Rasmus Lyhne Fischer (f) Simen Lundsgaard Sandberg (f), Sarah Roloff (f), Jeanette Jordahn (f), Kristian Schianng-Franck (f), Jesper Clausen (f), Elisabeth Hayes (m), Kamille Skinhøj (m)

Ib Kirkegaard (byrådsrepræsentant)

Deltagere derudover: Skoleleder Andreas Elkjær og souschef Mads Hasselgaard

Mødeleder: Søren Junker

Afbud/fraværende: elevrepr., Ulrik Larsen, Simen Lundsgaard Sandberg, Kristian Schianng-Franck

Bemærkning: Af hensyn til bestilling af sandwich og god mødeskik er det velset, at man giver melding om afbud. Der vil være en sandwich fra kl. 19.00.

Mødetidspunktet er rykket til kl. 19.00 og mødet er flyttet til Grydemoseskolen – personalerummet, så medlemmerne har mulighed for at deltage i Borgermøde kl. 17 – 19 i Salen på Grydemoseskolen. (Vedr. udbygningsplaner / lokalplan for Kellerisområdet).

 

Dagsorden

 

Referat

01.  Elevrådet

Nyt fra Elevrådet

 

PÅ skoleledermøde d. 30.8. er det besluttet at bede fælleselevrådet i Helsingør Kommune: ”De unges talerør” om at drøfte og komme med forslag til justering af styrelsesvedtægtens bestemmelser om elevrepræsentation i bestyrelserne. Baggrunden er etableringen af udskolingsskoler / grundskoler, som udfordrer den nuværende bestemmelse om, at alle matrikler skal være repræsenteret.

 

Indtil der er ny beslutning indstiller skoleledelsen at udskolingen repræsenteres af to elever og grundskolerne af to elever. Da det er vanskeligt at rekruttere elever fra grundskolerne til at deltage i aftenmøderne i bestyrelsen sikrer skoleledelsen information fra de tre grundskolers elevråd forud for skolebestyrelsesmøderne.

 

Beslutning fra skoleledermødet 30.8.17:

Der skal laves en ny model for at sikre elevinddragelse, så de mindre klasser bliver bedre repræsenteret.

 

DS tager den videre til Bente og Charlotte og beder det fælles elevråd UTH om at komme med forslag til en ny organisering.

 

Udskolingen er i gang med valgproces, og når ikke at have valgt repræsentanter til mødet d.26.9.

Udskoling: Der har været valg på 7. årgang, hvilket foregik i Espergærdehallen efter valgtaler fra de opstillede elever. 8. og 9. årgang har valg i uge 40. Der vil være 2 elevrepræsentanter klar til næste skolebestyrelsesmøde.

Til næste skoleår vil elevrådsrepræsentanterne fra skolebestyrelsen være klar til første skolebestyrelsesmøde.

Grundskolerne drøfter pt hvad udeområde foran Bygning D på Grydemoseskolen skal bruges til efter at svingredskaber er blevet flyttet (svingredskaber må kun bruges af udskolingselever og er derfor flyttet).

 

02. Sager til behandling

 

02A Orientering om Kantine

Skoleledelsen giver en orientering om status for eventuel kantineordning.

Herunder baggrund for ophør af ordning med Madvognen m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02b Skolemælk

Skoleledelsen giver en orientering om baggrunden for beslutningen om ikke at tilbyde skolemælk.

 

 

 

 

02c SFO

Skoleledelsen giver en orientering om SFO-Mørdråben på baggrund af de henvendelser bestyrelsen har fået og det møde med forældre, der blev afholdt d.6.9.17

Opsamling fra mødet 6.9.17 og PPT vedlagt som bilag.

 

 

02D Orientering om skolens handleplan for arbejdet med genopretning af skolens økonomi

Skoleleder gennemgår handleplan og forberede bestyrelsen på temaer til prioritering i forhold til budget 2008 og kommende skoleårs planlægning

 

 

 

02A Orientering om Kantine:

Skoleledelsen er i dialog med Ejendomscenteret, Center for Dagtilbud og Skoler, Arbejdstilsynet samt ekstern kantineudbyder om at etablere et kantineudbud på Tibberupskolen. Hensigten er at få skabt et kantinetilbud som er økonomisk selvbærende og derved attraktiv for ekstern kantineudbyder, så skolen ikke skal drifte kantinen.

Madvognen er bragt til ophør, da skoleledelsen har prioriteret at sparre lønnen væk til udlevering af mad i forbindelse med forårets besparelser. Samlet set er besparelse på kantine og madsvogn kr.ca. 360.000

Skolebestyrelsen har et ønske om et kantinetilbud og opfordrer til et sundt alternativ på udskolingsskolen.

 

02B Skolemælk:

Der har i mange år ikke været skolemælk på Mørdrupskolen og på de øvrige Espergærde-skoler har der været relativ få elever som har benyttet sig af ordningen. Ordningen er nedlagt som følge af meget lav tilslutning.

 

02C SFO:

Forældrekritik af opstarten i SFOen efter sommerferien – utilfredshed med den generelle organisering, manglende kendskab til børnene og de indendørs pladsforhold. Kritikken blev dels taget til efterretning og imødegået af forklaringer og fremadrettede handleplaner.

Barakker er pt i gang med at blive fjernet.

 

02D Orientering om skolens handleplan for arbejdet med genopretning af skolens økonomi:

-Forventning at hente 700.000 kr. indeværende år. Penge hentes på fælles driftbudget. Budgetstatus for august/september viser at skolens plan holder indtil videre. Refusioner, penge kanaliseret fra Boost samt afvikling af løn på opsagte medarbejdere er desuden med til at afhjælpe skolens økonomiske situation.

Planen indeholder forventning om at budgettet er i balance i 2018 og herefter afbetale gæld frem til 2021. Handleplanen viser vejen, men må justeres undervejs – aftalt med direktionen.

Eksempler fra kommunalt budgetforlig for skolerne:

-Økonomi til elever med særlige behov modregnes til gunst for skolens budget.

-Der hentes en effektivisering på klubøkonomien i 2018.

-Der tildeles i øvrigt kommunalt nye pc til eleverne i 0.-3. klasse.

Ungdomsskolen flytter ind på Tibberupskolen (Samarbejde mellem ungdomsskolen og Espergærde Skole er i gang).

03.Sager til beslutning

03A Fortsat drøftelse omkring princip for vikardækning

På møde d.22.maj og 28.august 2017 drøftede bestyrelsen skoleledelsens forslag til princip for vikardækning, med tilhørende procedure.

Skoleledelsen har arbejdet videre med bilaget og der ønskes en godkendelse af det formulerede princip.

Skoleledelsen orienterer om procedure vedr. håndtering af kendt fravær og puljetimer.

 

Bilag om princip for vikardækning vedlagt.

 

EKSTRA PUNKT: 03B Genovervejelse af beslutningen om Blå Mandag

På baggrund af byrådsønske om at Espergærde Skole genovervejer sin beslutning om aflyse Blå Mandag på en skoledag drøftes sagen igen.

 

 

03A

Skolebestyrelsen bakker enstemmigt op om de justerede principper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03B

Skolebestyrelsen bakker fortsat enstemmigt op om skoleledelsens beslutningskompetence i denne sag, og enstemmigt op om skoleledelsens beslutning om aflysning af Blå Mandag på en skoledag.

Skoleledelsen orienterer om, at man inviterer forældrene på 8. klassetrin til forældremøde, hvor ledelsen fortæller om baggrunden for beslutningen og planen i forhold til at finde én alternativ dag til afholdelse af Blå mandag.

 

 

04. Meddelelser

– Status økonomi:

Jf. punkt 02D

– Fravær – status orientering på mødet

Sygefravær på Espergærde skolerne ligger over de se sidste 12 måneder ml. 3,5-5,2%. Kommunal og historisk oversigt medtages til næste gang. SFO ml 2,6-8,2%. Fraværet er under gennemsnit og måltal for Helsingør Kommune

– orientering om udskolingen – Tibberupskolen. Bygningsmæssige udfordringer og konstatering af skimmelsvamp i teaterkælderen på TB. Podninger er foretaget i stue-etagen. Rapport herfra ikke modtaget, men den umiddelbare tilbagemelding fra byggesagkyndig fortæller at der ikke er konstateret skimmelsvamp.

Naturfagslokaler ser ud til at blive færdig til tiden. Ledelsen forventer såfremt den sidste del af planen holder at tage lokalerne i brug omkring 1. december med skemaændringer til følge.

-Morgenbåndet på grundskolerne ophæves fra uge 43.

 

 

05. Eventuelt

 

 

Intet

 

06. Punkter til kommende møder

 

07. Mødeplan for skoleåret 2017/2018:

 

2017:

22.05.17 SKB

 

Uge 47 onsdag d.22.11.2017

 

Alle møder holdes på Tibberupskolen

 

Mødet sluttede kl. 20.55

 

Referent: Meddelelser:

© Espergærde skole