Skolebestyrelsens nyhedsbrev – marts 2015

Nyheder fra de 4 skolerKommentarer lukket til Skolebestyrelsens nyhedsbrev – marts 2015

Skolebestyrelsen informerer

Nyhedsbrev

Skolebestyrelsen på Espergærde Skole har nu været i funktion i lidt over et halvt år. I den periode har bestyrelsen koncentreret sig om Espergærde Skoles vision og mission. Vores skole vedtog i efteråret 2013 de grundlæggende værdier, som skolen bygger på og bestyrelsen har også ønsket en retning i form af en vision og en mission.

Visionen

Espergærde Skole er Nordsjællands faglige fyrtårn og den foretrukne skole for alle børn i skoledistriktet. Espergærde Skole – Læring med Karakter!

Missionen

Hver elev har et unikt potentiale, der skal udfoldes mest muligt. Det sker, når alle gør sig umage i en hverdag med den bedst mulige læring for den enkelte elev.

Værdierne

Espergærde Skoles værdier er mangfoldig faglighed og kreativitet / innovation. Det betyder at vi er ambitiøse, og vi gør os alle umage hver dag med at skabe de bedst mulige rammer for at sikre ALLE elevers deltagelse og læring. Faglig stolthed driver vores arbejde med elevernes læring, udvikling og dannelse.

Fællesskab med anerkendende relationer. Det betyder at samarbejde og tillid skaber engagement og trivsel på Espergærde Skole. Vore rammer sikrer sociale relationer, hvor anerkendelse fremmer motivation og lyst til udvikling og læring. Vi styrker elevernes selvværd, trivsel, tryghed og tolerance.

Indskrivning
Skolens leder har på baggrund af 162 ansøgere til Espergærde Skoles fire skoler besluttet at oprette 7 kommende børnehaveklasser. Fordelingen af klasserne er sket på baggrund af de principper som skolebestyrelsen har vedtaget. Skolen har på hjemmeside og på sin facebookside informeret om disse og sagen har været forelagt på skolebestyrelsesmøde d.23.februar. Der er således 2 klasser på Tibberupskolen, Mørdrupskolen, Grydemoseskolen og 1 klasse på Espergærdeskolen. Uanset hvordan skolens ledelse ville have placeret børnene, ville der være forældre, som ikke kunne få deres første ønske opfyldt om afdelingsskole.

Udviklingsplan
Skolebestyrelsen har i lyset af de udfordringer, som vi ser for skolen, bedt skolens ledelse om at give sine bud på, hvilken retning Espergærde Skole skal, og hvordan det skal ske. Vi har derfor det meste af året arbejdet med, hvordan Espergærde Skole skal indrettes i fremtiden. Der er især 3 forhold der udfordrer Espergærde Skole:

  • Der er et faldende børnetal i Espergærde Skoles distrikt. Vi får ny befolkningsprognose til april, og de tal vi har, viser at vi om 4 år har elever til 4 børnehaveklasser. Det er et ganske dramatisk fald.
  • I skoleåret 2012/2013 var der 7klasser, 2013/2014 var der 8 klasser,, i 2014/2015 er der 6 klasser og næste skoleår planlægger vi med 7 klasser.
    • Vi har ikke de faglige resultater vi ønsker. I kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/2014 kan det ses at vi ikke når de resultater, der er potentiale til, ligesom der er flere andre af Helsingør Kommunes skoler, der har bedre faglige resultater end os.
    • Et stigende økonomisk pres som følge af det faldende børnetal. Skolens økonomi baserer sig på skolens elevtal og i en tid med faldende elevtal og en ny folkeskolelov.

Derfor har vi i skolebestyrelsen givet skoleledelsen den opgave at give sine bud på, hvordan Espergærde Skole bedst kan indrettes i fremtiden. Det arbejde er i gang på nuværende tidspunkt og med den tidsplan at skolebestyrelsen til sit møde d.11.juni får et beslutningsoplæg blandt andet om skolens fremtidige organisering.

Inden vi når så langt vil der være drøftelser med medarbejdergrupperne, og skolebestyrelsen vil også invitere til forældremøder på de fire skoler. Vi regner med at disse møder kommer til at ligge i april måned.

Der tegner sig to hovedscenarier for Espergærde Skoles fremtidige organisering.

Det ene scenarie er i hovedtræk en fortsættelse af den organisering vi har i dag på skolen, med fire skoler og tæt samarbejde mellem skolerne på flere områder. Her vil vi blive meget udfordret med det faldende børnetal.

Det andet scenarie er i hovedtræk at skabe et udskolingsmiljø på en af skolerne, hvor vi samler alle afgangsklasserne (7-9 klasse) og hvor vi har indskoling og mellemtrin på de tre andre skoler. Med tre indskolingsafdelinger fremfor de nuværende fire, vil vi i en længere årrække kunne starte med minimum 2 spor. (Selv om vi også vil blive udfordret på det, hvis ikke der kommer flere børnefamilier til Espergærde). På denne måde kan vi skabe et stærkt fagligt miljø for vores elever. Det vil øge muligheden for at lave holddannelse på tværs af årgangen og derved bedre udfordre eleverne på deres individuelle niveau.

I skolebestyrelsen har vi ingen scenarier, hvor der ikke er børn på alle fire skoler. Hvor det er bestyrelsen, der beslutter principperne for skolens organisering, er det Byrådet der tager stilling til antal skoleafdelinger.

Det er vigtigt at slå fast, at selv om skolebestyrelsen har taget hul på den nødvendige debat om, hvordan vi skaber de bedste skoler på Espergærde, hvordan vi når vores vision og mission og får de resultater vi alle sammen ser et potentiale for, er der ikke på nuværende tidspunkt truffet nogen beslutninger om skolens udvikling.

Når skolebestyrelsen har fået input fra Jer forældre gennem de nævnte forældremøder, når skolens ledelse har drøftet scenarier – fordele og ulemper med medarbejderne, eleverne, vil alle indtryk bliver indarbejdet i det materiale, som vi i bestyrelsen i juni måned skal tage beslutning om.

Kommunikation
Med dette første nyhedsbrev vil vi fra skolebestyrelsen forsøge at øge kommunikationen til forældrene. I er altid velkomne til at skrive til os i bestyrelsen, ligesom skolen med lancering af ny hjemmeside, og ikke mindst den nye facebookside har åbnet op for andre kommunikationskanaler.

https://www.facebook.com/pages/Esperg%C3%A6rde-Skole/682050065249992?fref=ts

Med venlig hilsen
Søren Junker
Formand for skolebestyrelsen på Espergærde Skole

© Espergærde skole