Tibberupskolen

Tibberupskolen er udskolingsskole for alle skoleelever i Espergærde og Tikøb

Adresse: Idrætsvej 19 – Telefon: 49 28 35 50
Daglig pædagogisk leder, souschef for Espergærde Skole: Mads Hasselgaard

Værdisæt: Vi er en del af Espergærde Skole og derfor en del af:

Mottoet: Læring med Karakter

Værdierne: Mangfoldig faglighed & kreativitet/innovation og fællesskab med anerkendende relationer.

Vision:

 • Espergærde Skole er Nordsjællands faglige fyrtårn og områdets foretrukne skole
 • Faglighed for alle
 • De faglige resultater er blandt de bedste.
 • Vi gør os umage hver dag til gavn for eleverne på Espergærde Skole

Det overordnede mål:

 • At eleverne lærer at lære
 • At eleverne fortsat er uddannelsessultne, når de forlader Espergærde Skole i 9. klasse.

Hvordan understøtter vi det?

 • Høj grad af elevmotivation
 • Sammenhængende og meningsfuld skoledag med plads til fordybelse
 • Fokus på personlig dannelse og integritet
 • Fælles oplevelser

Et par nøgletal:

 • Elevantal: Ca. 650 elever.
 • Antal klasser: 26 klasser
 • Antal medarbejdere: 56 inkl. administration og ledelse

Kommunikation mellem skole og hjem:

 • Ugeplaner udsendes hver uge, mens Meebook rummer årsplaner og konkrete læringsforløb.
 • Forældremøer afholdes en gang om året i august/september måned.
 • Skolehjemsamtale foregår ud fra konceptet; Eleven i centrum, hvor eleven sammen med sin klasselærer forbereder skolehjemsamtalen ud fra en bestemt skabelon. Der tilbydes desuden samtaler med nogle af de øvrige faglærere.
 • Særskilt forældremøde for kommende 7. klasseelever afholdes i foråret som led i forberedelserne til overgangen fra grundskole til udskolingsskole.

Der gives karakterer efter 12-talsskalen i 7.-9. klasse. Det er efter ansøgning til undervisningsministeriet en forsøgsordning, der forløber i tre år hvad angår 7. klasserne.

Organisering:

Huse: Elever og lærere er opdelt i såkaldte “Huse” med henblik på at skabe nærhed og sammenhæng for elever og lærere på en stor skole. Hvert “Hus” er tilknyttet et bestemt sted på skolen og kan have forskellige særpræg.

Årgangstemaer: På hver årgang er der fokus på et særligt tema som er gennemgående for den enkelte årgang.

 7. klasse: Innovation

 8. Klasse: Globalisering

 9. klasse: Identitet

Elevinddragelse:

 • Tibberupskolen har et samarbejde med DEO, Danske skoleelever, om inddragelse af elever i undervisningen.
 • Vi arbejder målrettet og ud fra en fælles tilgang til evaluering af den årlige elev-trivselsmåling.
 • Elevrådet sammensættes af elever fra 7-9 årgang. En læreransvarlig og en leder deltager i elevrådsmøderne.
 • Morgensamlinger for 7. klasse, 8 klasse og 9. klasse afholdes hver måned.
 • Trivselstime hver fredag eftermiddag.
 • Elevproduktioner synliggøres på skolen.
 • Kompetencefag 4 lektioner om ugen – eleverne vælger i et katalog mellem 20-25 fagmuligheder.
 • Understøttende funktion af skolens liv
 • Understøttende funktion til de elever, som har brug for mere tid til at knække koden
 • Understøttende funktion til de elever, som kan noget ekstra
 • Understøttende funktion til de elever, som bare har brug for noget andet i skoledage

Det praktiske:

 Ringetider:

1. lektion: kl. 8.00-8.45
2. lektion: kl. 8.45-9.30

Pause: kl. 9.30-9.50

4. lektion: kl. 9.50-10.35
5. lektion: kl. 10.35-11.20

Pause: kl. 11.20-12.10

7. lektion: kl. 12.10-12.55
8. lektion: kl. 12.55-13.40

Pause: kl. 13.40-13.50

10. lektion: kl. 13.50-14.35
11. lektion: kl. 14.35-15.20
12. lektion: kl. 15.20.16.05

Klokken: Klokken ringer ikke i forbindelse med pauseskift.

Eleverne må forlade skolen i pauserne.

Lærerenes arbejdspladser: Lærernes arbejdspladser og personalerummet på første sal er forbeholdt personalet. Skal man have fat i en lærer, så skriv til læreren via elev, eller forældreintra. Grunden til at vi ikke vil have elever og forældre omkring personalets arbejdspladser og i personalerummet er, at der kan ligge personlige effekter og materiale fremme.

IT-support: Der er IT-support på Tibberupskolen mandag, onsdag og torsdag kl. 11.30-15.30 på PLC.

Kantine: Skolens kantine stiller lækker og sund mad til rådighed. Der kan købes direkte i kantinen eller via hjemmesiden, http://www.skolekantine.dk/

Slik og sodavand: Slik og sodavand er tilladt på skolen, men vi henstiller til mådehold og taler løbende med eleverne om sund kost.

Energidrikke: Det er ikke tilladt at drikke energidrikke i skoletiden.

Rygning: Det er ikke tilladt at ryge i skoletiden hverken på eller uden for skolens matrikel. Der vil blive taget kontakt til hjemmet ved brud på denne regel. Rygestopkursus kan iværksættes.

Mobiltelefoner: Elevernes telefoner samles i “mobilkassette” ved opstart af hver lektion/lærerskift og udleveres igen i pauserne eller hvis telefonerne skal bruges i undervisningssammenhæng.

Elevfravær: Lærerne registrerer fravær ved hver lektion/lærerskift. Der sendes sms til forældrene ved ikke aftalt fravær eller hvis eleven kommer for sent.

Ved fravær af elev: Forældre giver klasselærer besked via forældre-intra. Ved fri 4 dage eller mere udfyldes blanket (findes på forældre-intra) og sendes til kontoret.

Hjemsendelse ved sygdom: Hvis en elev bliver syg i løbet af dagen og skal sendes hjem, er det vigtigt, at eleven kontakter sin lærer. Læreren kan, efter at have set en sms fra en forælder, sende en syg elev direkte hjem, uden om kontoret.

Lektiecafé: Lektiecafe – frivillig – hver tirsdag på PLC fra kl. 14.35.

Alternative dage og arrangementer for hele skolen:

 • Motionsdagen fredag uge 41
 • Skolefest
 • Brunkageturnering
 • Idrætsdag

Holddannelse: Der er parallel lagte timer i dansk og matematik, som bruges til holddannelse

Bevægelse:
Vi arbejder ud fra, at:

 • Bevægelse før, under og efter skole fremmer elevers præstation i skolen
 • Bevægelse er gavnlig for hjernens funktion, samt for kognitive funktioner hos eleverne

Vi ønsker overordnet, at:

 • Sikre at eleverne bevæger sig mindst 45 min dagligt
 • Integrere bevægelse i undervisningen såvel som i hele skolens dagligdag
 • Skabe en målrettet indsats ved at arbejde med de fysiske, psykiske, kognitive og sociale områder i forhold til bevægelsesaktiviteterne

Vi opfylder det på elevniveau ved, at:

 • Bruge mindst 5 min af hver lektion på bevægelse
 • Fokusere på aktiv transport til ud-af-huset arrangementer
 • Have “åben hal”, hvor eleverne i pausen tilbydes div. aktiviteter i Espergærdehallen
 • Have “bevægelse-på-tværs”, hvor eleverne på tværs af klassetrin skal deltage i div. aktiviteter

Vi opfylder det på forældreniveau ved, at:

 • Synliggøre idrætsfagets vigtighed på forældremøder og generelt
 • Gøre det klar at bevægelse af en del af skolens kultur i den daglige undervisning
 • Tydeliggøre vigtigheden af aktiv transport

Overgangen til 7. klasse: Principper for overgangen:

 • Eleverne deles på tværs af de fem matrikler
 • Klassedannelsen varetages af udskolingsskolen (overleveringssamtaler fra grundskolen)
 • Klasselister offentliggøres i juni
 • Eleverne starter på udskolingsskolen d. 28. juni – altså før vi går på sommerferie

Klassedannelse – mål at skabe homogene klasser i forhold til:

 • Antal
 • Faglig balance
 • Gruppedynamik

Samarbejde med Espergærde gymnasium:

 • Elevsamarbejde om 1G’ernes tværfaglige opgave i juni.
 • Udvidet samarbejde mellem matematiklærerne på Espergærde Gymnasium og Tibberupskolen – møder og besøg i klasserne.
 • Samarbejdet om matematik-introforløb på Gymnasiet.

 

Fysiske rammer:
Tibberupskolen breder sig over et stort areal. Skolen, der er opført i gule mursten, blev indviet den 1. april 1970. Skolen er en handikapvenlig skole, især rettet mod kørestolsbrugere, og har blandt andet lifte og slidsker til de forskellige niveauer. Skolen har mange klasseværelser af forskellige størrelser, hvilket kan give lidt udfordringer, når eleverne skal placeres i klasser. Der er et stort åbent fællesrum, aulaen lige når man træder ind. Her sidder elever fx på høje café-stole og arbejder i grupper. I hus 1 er der en café med et lille køkken, og i hvert af husene har man et fællesrum til faglig fordybelse, gruppearbejde eller lignende.

Tibberupskolen har tre skolegårde og en forsænket gård med udgang fra kantinen. De er alle renoveret i 2010 af anlægsgartneriet og havearkitekterne Danas Have. Vi har sansehave med blomster og spiselige buske ved hus 1 og 2. Vores store kunststofgræsbane ved hus 1 bliver flittigt bliver brugt til fodbold. Der er en mindre kunststofgræsbane ved hus 2 og 3.

2 UU vejledere, en AKT vejleder, 2 læsevejledere, en matematikvejleder og en engelskvejleder er også knyttet til skolen.

 

 

© Espergærde skole